Tất cả
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Clan: Không
130,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Clan: Không
130,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Clan: Không
130,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Vẽ
Clan: Không
120,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Vẽ
Clan: Không
120,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Clan: Không
150,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
110,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Clan: Không
110,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Clan: Không
170,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Clan: Không
150,000đ
Cả clan lv7
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Vẽ
Clan: Không
110,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Kilo
Clan: Không
120,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Clan: Không
130,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Clan: Không
150,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
150,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Server 3
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Clan:
150,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Clan: Không
120,009đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Clan: Không
130,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Clan: Không
150,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Server 3
Trái ác quỷ: Dao
Clan: Không
150,000đ