Tất cả
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Clan: Không
500,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
125,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Clan: Không
600,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Vẽ
Clan: Không
200,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Clan: Không
400,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Clan: Không
550,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Clan: Không
142,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sấm sét
Clan: Không
700,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sấm sét
Clan: Không
500,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Clan: Không
200,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Clan: Không
135,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
130,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cao su
Clan: Không
140,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Clan: Không
169,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Sáp
Clan: Không
300,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Clan: Không
150,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Clan: Không
1,900,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Clan: Không
150,000đ
Trái cao cấp
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chấn thiên
Clan: Không
350,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Clan: Không
120,000đ